Latest News

Saturday, November 4, 2017

Teka-Teki Alkitab Hal 81

81
RAJA-RAJA

Raja-raja mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk sejarah suatu bangsa. Cocokkanlah setiap raja dengan pernyataan yang tepat tentang dirinya.

Membangun sebuah mezbah, sambil meminta kepada Tuhan agar menghentikan tulah yang menimpa orang Israel
Mengangkut orang Yehuda dan Yerusalem ke dalam pembuangan
Membangun Bait Allah
Memerintah selama tiga bulan
Umurnya ditambah lima belas tahun oleh Allah
Tangan yang diulurkan menjadi “kejang”
Mengikat perjanjian di hadapan Tuhan
Menyuruh  bunuh anak-anak kecil di Yerusalem
Mengeluarkan perintah untuk membangun kembali Bait Allah
Jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya
Melemparkan tombak kepada Daud

Yerobeam, 1 Raja-Raja 13:4
Ahazia, 2 Raja-Raja 1:2
Salomo, 2 Tawarikh 7:11
Darius, Ezra 6:1,8
Daud, 2 Samuel 24:25
Hizkia, 2 Raja-Raja 20:5-6
Saul, 1 Samuel 18:10-11
Yosia, 2 Tawarikh 34:31
Nebukadnezar, 1 Tawarikh 6:15
Yoyakhin, 2 Raja-Raja 24:8
Herodes, Matius 2:16

82
RODA

Fungsi roda sangat penting di dalam masyarakat. Siapakah orang yang dimaksudkan dalam tiap pertanyaan ini.

Roda-roda kereta siapa yang maju dengan berat, karena Allah tidak ingin mereka mengejar umat-Nya?
Ibu siapakah yang bertanya mengapa kereta anaknya tak kunjung datang?
Siapa yang melihat sebuah roda di tengah-tengah roda yang lain?
Siapa yang bermimpi tentang roda-roda dari api yang berkobar-kobar?
Siapa yang memakai tukang periuk dengan pelarikan (yang beroda) untuk menggambarkan bagaimana Allah akan membentuk kembali umat-Nya?
Siapa yang membangun sebuah “laut” bejana dengan sepuluh kereta penopang dari tembaga dan tiap-tiap kereta penopang mempunyai empat roda tembaga?
Siapa yang mendapat penglihatan tentang seorang yang mengambil api dari tengah-tengah roda-rodanya ?
Menurut Yehezkiel, siapa yang akan disuruh Allah untuk menghukum Tirus dan menyebabkan tembok-temboknya berguncang karena kertak roda-roda keretanya!
Menurut Nahum, siapa yang akan dibinasakan Allah, karena kejahatan mereka dengan membiarkan “derak-derik roda” merusaknya?

83
SAKSI-SAKSI

Seorang saksi adalah orang yang memberi kesaksian tentang apa yang diketahuinya. Jawablah setiap pertanyaan yang berikut dengan memberitahukan siapa yang menjadi saksinya.

Siapa yang bersaksi kepada seorang laki-laki di dalam sebuah kereta, Kisah Para Rasul 8:31 ?
Siapa yang bernyanyi di penjara dan bersaksi kepada kepala penjara, Kisah Para Rasul 16:29-31?
Siapa yang dirajam sampai mati karena kesaksiannya, Kisah Para Rasul 7:56-60?
Siapa yang bersaksi kepada raja Agripa, Kisah Para Rasul 26:2-7?
Siapa yang bersaksi di gua singa, Daniel 6:22?
Siapa yang menyaksikan tentang cinta Allah dengan cara menjahit pakaian untuk orang miskin, Kisah Para Rasul 9:36?
Siapa yang bersaksi kepada saudaranya laki-laki dengan mengatakan, “Kami telah menemukan Mesias (artinya Kristus)”, Yohanes 1:40-41?
Siapa yang bersaksi di padang gurun, dan menyerukan, “Bertobatlah”, Matius 3:1-2?
Siapa dua orang yang memberi kesaksian tentang kebangitan Tuhan Yesus dan salah satunya mengambil alih kedudukan Yudas Iskariot, Kisah Para Rasul 1:22-23 ?
Siapa yang menggambarkan dirinya sebagai, “saksi penderitaan Kristus”, 1 Petrus 5:1 ?
Siapa yang bersaksi kepada temannya, “Kami telah menemukan Dia, yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi”, Yohanes 1:45?
Siapakah kedua orang yang disebut dewa-dewa dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bersaksi tentang Allah yang hidup, Kisah Para Rasul 14:12-15?
Siapa yang bersaksi kepada Apolos sambil menunjukkan “kepadanya Jalan Tuhan dengan lebih teliti”, Kisah Para Rasul 18:24-26?

84
SAUL

Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Cocokkanlah fakta-fakta mengenai kehidupannya sebagaimana yang terdapat dalam 1 Samuel.

Diurapi oleh
Bermain untuk Saul
Ditakut-takuti oleh
Ayah
Anak laki-laki
Anak perempuan
Tempat tinggal
Dinobatkan raja di
Istri
Tempat ia meninggal

Ahinoam, 14:50
Daud, 16:23
Gibea, 10:26
Gilboa, 31:1,6
Goliat, 17:4,11
Gilgal, 11:15
Yonatan, 13:16
Kisy, 9:3
Mikhal, 14:49
Samuel, 10:1

85
SEBUTAN

Jika kita memberi sebutan kepada tokoh-tokoh Alkitab, maka sebutan itu harus didasarkan pada fakta yang ditulis di dalam Alkitab mengenai mereka. Cocokkanlah sebutan-sebutan di bawah ini dengan orangnya.

Malaikat yang jatuh
Ibu semua yang hidup
Raja yang bijaksana
Bapa sejumlah besar bangsa!
Nabi yang penuh kasih
Orang yang ragu-ragu
Murid yang dikasihi
Pengkhianat
Nabi yang menangis
Anak Domba Allah
Orang yang hidup bergaul dengan Allah

Tomas, Yohanes 20:27
Henokh, Kejadian 5:22
Yeremia, Ratapan 1:16
Putra Fajar, Yesaya 14:12
Abram (Abraham), Kejadian 17:4
Yohanes, Yohanes 13:23
Hawa, Kejadian 3:20
Yudas Iskariot, Matius 10:4
Tuhan Yesus, Yohanes 1:29
Salomo, 1 Raja-Raja 4:29
Hosea, Hosea 3:1-5


86
SERDADU

Di dalam Alkitab sering disebut-sebut tentang serdadu. Cocokkanlah serdadu ini dengan peristiwanya yang tepat.

Perwira pasukan yang disebut pasukan Italia
Matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin
Mempunyai tentara sejuta orang
Mempunyai pengiring yang dapat mengayunkan tombak dan memanah dengan kedua tangan mereka
Maju berperang bersama Ahab melawan raja Aram (Siria)
Orang-orang Aram lari dari hadapannya
Berdoa dan seorang malaikat melenyapkan semua pahlawan Asyur yang gagah perkasa
Kepalanya tersangkut pada sebuah pohon
Dikalahkan oleh orang-orang Babel
Seorang perwira, yang menyuruh mengirim beberapa orang serdadu untuk menjaga Paulus

Yosafat, 2 Tawarikh 18:1,30
Hizkia, 2 Tawarikh 32:20-21
Yoab, 1 Tawarikh 19:14
Absalom, 2 Samuel 18:9-10
Simson, Hakim-Hakim 16:20-21
Yulius, Kisah Para Rasul 27:1
Zedekia, Yeremia 39:5
Zerah, 2 Tawarikh 14:9
Kornelius, Kisah Para Rasul 10:1
Daud, 1 Tawarikh 11:1-2

87
SERUPA

Orang-orang ini mengalami hal-hal yang serupa. Pasangkan orang-orang ini dengan hal-hal yang serupa yang mereka alami.

Nebukadnezar dan Harun, Daniel 3:1; Keluaran 32:4
Tuhan Yesus dan Yunus, Matius 8:26; Yunus 1:15
Miryam dan Naaman, Bilangan 12:10; 2 Raja-Raja 5:27
Daniel dan Yusuf, Daniel 2:25 dst; Kejadian 41:25 dst
Yusuf dan Zakharia, Matius 1:20; Lukas 1:13
Yohanes Pembaptis dan Paulus, Markus 6:18; Kisah Para Rasul 25:26
Tuhan Yesus dan Yusuf, Matius 27:9; Kejadian 37:28
Nabot dan Tuhan Yesus, 1 Raja-Raja 21:9-10; Markus 14:56
Yudas dan Yoab, Markus 14:44-45; 2 Samuel 20:9-10
Tuhan Yesus dan Mikha, Matius 26:67; 1 Raja-Raja 22:24
Yusuf dan anak yang hilang, Kejadian 44:27-28; Lukas 15:20

Bersaksi kepada raja-raja
Dinantikan oleh ayahnya
Mendapatkan tamparan pada pipinya
Membuat patung emas
Kena kusta
Memberi ciuman maut
Menghentikan angin ribut
Malaikat memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki
Menafsirkan mimpi
Dituduh oleh saksi-saksi palsu
Dijual dengan mata uang perak

88
SIAPA YANG MELAKUKANNYA?

Manusia adalah makhluk yang sibuk. Cocokkanlah setiap orang dengan apa yang dilakukannya.

Memberi nama kepada segala binatang, Kejadian 2:20
Membangun sebuah bahtera, Kejadian 6:13-14,22
Menyediakan makanan untuk Tuhan Yesus, Lukas 10:40
Memperkenalkan Paulus kepada jemaat Yerusalem, Kisah Para Rasul 9:27
Berbisnis bersama suaminya, Kisah Para Rasul 18:2-3
Menenangkan angin ribut, Markus 4:39
Berjalan di atas air, Matius 14:29
Menerima sebuah jubah yang maha indah, Kejadian 37:3
Membunuh seorang raksasa, 1 Samuel 17:42-43
Menemukan seorang bayi di dalam keranjang, Keluaran 2:5
Membakar surat gulungan Yeremia, Yeremia 36:20

Barnabas
Tuhan Yesus
Daud
Adam
Yoyakim
Yusug
Putri Firaun
Nuh
Petrus
Priskila
Marta

89
SIAPA YANG MENGATAKANNYA?

Kerap kali kita dikenal dari apa yang kita katakan. Isilah tempat yang kosong dengan nama orang yang mengeluarkan pernyataan itu.

“Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya”, Matius 3:11 …………………………….
“Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?”, Lukas 2:49 ………………………….
“Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; . . . Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan”, Yosua 24:15 ……………………..
“Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu”, Ayub 19:25 …………………….
“Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini”, 2 Tawarikh 1:10 …………………..
“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup”, Matius 16:16 ………………..
“Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati”, Ester 4:16 …………………….
“Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan”, 1 Samuel 15:22 ………………………..
“Mari lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?” Yohanes 4:29 ……………
“Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia”, Yohanes 11:27 ……………………

90
SUMUR

Sumur merupakan sumber air yang utama pada zaman Alkitab. Cocokkanlah orangnya dengan pernyataan yang tepat tentang sumur.

Para gembala dan Gerar, Kejadian 26:20
Ishak, Kejadian 26:18
Tuhan Yesus, Yohanes 4:6-14
Uzia, 2 Tawarikh 26:9-10
Yesaya, Yesaya 12:3
Hamba Abraham, Kejadian 24:10-13
Yusuf, Kejadian 49:22
Musa, Bilangan 21:16
Daud, 2 Samuel 23:15-17
Mara, Keluaran 15:23

Mengeluarkan air yang pahit rasanya
Diberi air dari sumur di Beer
Bertengkar karena sebuah sumur
Bersaksi kepada seorang perempuan di pinggir sumur
Mendirikan menara dan menggali sumur di padang gurun
Menunggu di sebuah sumur untuk mendapatkan istri bagi Ishak
Tidak mau minum air sumur ini, karena ketiga orang laki-laki itu telah mempertaruhkan nyawa mereka untuknya
Diberkati seoerti pohon buah-buahan yang muda pada mata air
Bernubuat bahwa orang akan menimba air dari mata air keselamatan
Menggali kembali sumur-sumur yang telah digali oleh ayahnya

91
TAHUN

Salah satu cara untuk mengukur waktu adalah dengan menggunakan tahun. Jawablah pertanyaan yang berikut ini dengan jumlah tahun yang tepat.

Berapa lama Salomo membangun Bait Suci, 1 Raja-Raja 6:38 ?
Berapa tahun umur Tuhan Yesus pada waktu Ia menghadiri Hari Raya Paskah, Lukas 2:42?
Berapa tahun orang Israel mengembara di padang gurun, Bilangan 14:33?
Berapa tahun umur hidup Metusalah, Kejadian 5:27 ?
Berapa umur Abraham, ketika Ishak dilahirkan, Kejadian 21:5 ?
Berapa tahun perempuan itu menderita bungkuk punggungnya ketika kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu, Lukas 13:11 ?
Berapa tahun umur Sara pada waktu ia melahirkan Ishak, Kejadian 17:17?
Sudah berapa tahun perempuan itu menderita pendarahan ketika disembuhkan, Matius 9:20 ?
Berapa tahun Mahlon dan Kilyon hidup di Moab, Rut 1:1,4-5?
Berapa tahun Eli menjadi hakim orang Israel, 1 Samuel 4:16-18?
Berapa tahun tidak ada hujan di Israel, pada waktu Elia meminta kepada Allah agar Ia menahan hujan di sana? Lukas 4:25.
Berapa tahun Rasul Paulus menjadi tahanan rumah, Kisah Para Rasul 28:30?
Berapa tahun umur Nuh pada waktu Sem, Ham, dan Yafet dilahirkan, Kejadian 5:32?

92
TANDA AJAIB TUHAN YESYS

Cocokkanlah setiap tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan orang yang mengalami tanda ajaib itu.

Seorang pegawai istana, Yohanes 4:46-53
Orang banyak, Matius 15:34-36
Yairus, Markus 5:22-41
Bartimeus, Markus 10:46-52
Hamba Imam Besar, Lukas 22:50-51
Petrus, Matius 14:29
Janda dari Nain, Lukas 7:11-16
Maria dan Marta, Yohanes 11:39-44
Mempelai laki-laki, Yohanes 2:1-10
Ibu mertua Petrus, Markus 1:30-31


Anaknya laki-laki dibangkitkan dari kematian
Air menjadi anggur
Anaknya disembuhkan
Saudaranya dibangkitkan dari kematian
Diberi makan dengan tujuh roti dan beberapa ikan kecil
Matanya dicelikkan
Demamnya disembuhkan
Berjalan di atas air
Anaknya perempuan dihidupkan kembali
Telinganya dipulihkan

93
TEMAN-TEMAN TUHAN YESUS

Isilah tempat-tempat yang kosong dengan nama-nama dari beberapa teman Tuhan Yesus.

Hanya …………….., dan ………….. yang menyaksikan peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di sebuah puncak gunung, Matius 17:1-13, dan yang berada dekat-Nya ketika Ia berdoa di Taman Getsemani, Matius 26:36-46
……………. duduk pada kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Dia, Lukas 10:39
Tuhan Yesus membangkitkan ………………. dari antara orang mati, Yohanes 11:41-44
…………………. menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 11:24-27
…………………. menolong dalam menguburkan Tuhan Yesus, Yohanes 19:39-40
Kubur, di mana mayat Tuhan Yesus dibaringkan adalah kepunyaan ………., Matius 27:57-60
……………….. menunjukkan para pengikutnya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 3:25-36.
Tuhan Yesus berteman dengan …………………, Lukas 19:5
………………… berbicara kepada Tuhan Yesus di taman, karena ia mengira bahwa Ia adalah penunggu taman, Yohanes 20:15
Tuhan Yesus makan bersama teman-temannya di rumah ……………….., Matius 26:6


94
TEMPAT

Di mana tempat-tempat yang disebutkan di dalam Alkitab ini sekarang berada? Gunakan sebuah peta duni dan Peta Alkitab untuk menentukan tempat yang disebut di dalam Alkitab di deretan sebelah kiri dengan tempatnya yang modern di deretan sebelah kanan.

Antiokhia Pisidia
Betlehem
Roma
Damaskus
Yerusalem
Makedonia
Ur
Tesalonika
Gosyen
Efesus

Asia
Turki
Suriah
Yordania
Yunani
Yugoslavia dan Yunani
Israel dan Yordania
Irak
Italia
Mesir

95
TEMPAT BERDOA

Di manapun manusia berada, mereka dapat berseru kepada Allah di dalam doa. Cocokkanlah masing-masing orang ini dengan tempat di mana ia berdoa.

Tuhan Yesus, Yohanes 11:38-41
Petrus dan Yohanes, Kisah Para Rasul 3:1
Paulus dan Silas, Kisah Para Rasul 16:23-25
Sekelompok wanita, Kisah Para Rasul 16:13
Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Lukas 9:28
Yunus, yunus 2:1
Habakuk, Habakuk 2:1
Daud, Mazmur 63:7
Daniel, Daniel 6:10-11 yang terbuka
Orang munafik, Matius 6:5
Hizkia, 2 Raja-Raja 20:1-7

Di menara
Di atas gunung
Di pembaringan ketika ia sakit
Di kubur
Di dalam perut ikan
Di tempat tidur
Di penjara
Di tepi sungai
Di tingkap-tingkap
Di Bait Allah
Di sudut-sudut jalan

96
TEMPAT-TEMPAT YANG PENTING DALAM KEHIDUPAN YESUS

Tiap-tiap tempat berikut ini mempunyai arti yang khusus dalam kehidupan Tuhan Yesus. Cocokkanlah tempat yang berikut ini dengan apa yang terjadi di situ.

Betlehem, Matius 2:1
Nazaret, Matius 2:23
Yerusalem, Lukas 2:42
Sungai Yordan, Matius 3:13
Danau Galilea, Lukas 8:23-25
Golgota, Lukas 23:23
Kapernaum, Matius 4:13
Getsemani, Markus 14:32
Kana, Yohanes 2:1
Betesda, Yohanes 5:2-9
Dekat Betania, Lukas 24:50-51


Menghadiri perjamuan kawin, mukjizat yang pertama
Naik ke surga dari sini
Pusat pelayanan-Nya
Meredakan angkin ribut
Merayakan Paskah ketika berusia 12 tahun
Tempat kelahiran-Nya
Tempat tinggal-Nya
Dibaptis
Disalib
Berdoa
Menyembuhkan seorang laki-laki

97
TUHAN YESUS BERTANYA

Tuhan Yesus mengajukan banyak pertanyaan yang tajam. Tuliskan masing-masing nama orang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya.

“Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?”, Yohanes 3:12.
“Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?”, Yohanes 6:5.
“Apakah engkau mengasihi Aku?”. Yohanes 21:15.
“Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?”, Matius 16:15.
“Siapakah yang kamu cari?”, Yohanes 18:3-5.
“Jikalau kata-Ku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata-Ku itu benar, mengapakah engkau menampar Aku?”, Yohanes 18:22-23.
 “Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?”, Matius 5:46.
“Apa yang kauhendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Markus 10:46-51
“Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?”, Matius 9:4.
“Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?”, Matius 9:28.
“Maukah engkau sembuh?”, Yohanes 5:6-7.

98
TUHAN YESUS MENGAJAR PARA MURID

Tuhan Yesus memakai banyak waktu untuk mengajar murid-murid-Nya, sehingga mereka dapat melakukan apa yang harus dikerjakan apabila Ia sudah naik ke surga. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya.

Kata Tuhan Yesus apa yang merupakan satu-satunya barang yang boleh dibawa oleh para murid pada waktu mereka memberitakan Injil, Markus 6:8?
Apa yang harus dilakukan oleh para murid apabila orang tidak bersedia menerima mereka, Markus 6:11?
Apa yang harus dilakukan para murid dalam misi mereka, Lukas 9:2?
Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya disbut apa, Matius 6:9-13?
Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridNya agar memperlakukan orang lain dengan cara bagaimana, Matius 7:12?
Tuhan Yesus mengumpamakan para murid-Nya seperti dua hal apa, Matius 5:13-16?
Dengan apa Tuhan Yesus membandingkan hubungan-Nya dengan murid-murid-Nya, Yohanes 15:5?
Apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kerendahan hati kepada murid-murid-nya, Matius 18:1-2?
Kata Tuhan Yesus apa yang akan ditinggalkan bagi para murid jika Ia meninggalkan mereka kelak, Yohanes 14:27?
Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk menggunakan apa sebagai peringatan atas tubuh-Nya, Lukas 22:19?
Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus agar dilakukan para murid jika mereka mengasihi Tuhan Yesus, Yohanes 14:15?

99
TUJUH

Angka tujuh berari “lengkap” menurut istilah Alkitab. Cocokkanlah setiap pernyataan mengenai tujuh dengan orang yang tepat.

Mempunyai tujuh jalinan rambut
Bekerja tujuh tahun untuk mendapatkan seorang isteri
Menjadi hakim orang Israel tujuh tahun lamanya
Makan rumput selama tujuh masa
Dikuasai tujuh setan
Bermimpi tentang tujuh ekor lembu yang gemuk dan tujuh ekor lembu yang kurus
Mendirikan Bait Suci dalam tujuh tahun
Dihukum oleh tujuh pembesar
Orang-orang perempuan berkata bahwa menantu perempuannya lebih berharga dari tujuh anak laki-laki
Menjadi raja dalam usia tujuh tahun

 Salomo, 1 Raja-Raja 6:38
Naomi, Rut 4:15
Maria Magdalena, Markus 16:9
Simson, Hakim-Hakim 16:13
Firaun, Kejadian 41:2-3
Ebzan, Hakim-Hakim 12:8-9
Nebukadnezar, Daniel 4:25,33
Wasti, Ester 1:14-15,19
Yoas, 2 Raja-Raja 11:21
Yakub, Kejadian 29:20

100
YUSUF

Salah satu tokoh yang dipelajari anak-anak dari dalam Alkitab adalah Yusuf. Cocokkanlah fakta-fakta mengenai Yusuf yang terdapat di Kitab Kejadian.

Negeri asalnya
Ayah
Majikan
Saudara laki-laki tertua
Negeri baru
Pembeli
Ibu
Kakek
Si pencoba
Memberitahukan mimpi
Disandera olehnya

Yakub, 30:25
Ruben, 35:23
Simeon, 42:24
Istri Potifar, 39:7
Kanaan, 33:18
Mesir, 37:36
Rahel, 30:22-24
Orang Ismael, 37:28
Firaun, 41:25
Laban, 29:5-7
Potifar, 37:36

No comments:

Post a Comment

Tags