Latest News

Saturday, November 4, 2017

Teka-Teki Alkitab Hal 61 - 80

61
PEMBERITAAN INJIL KRISTUS

Bacaan yang paling menarik untuk orang Kristen adalah kisah tentang perkembangan jemaat yang mula-mula. Isilah tiap bagian yang kosong dengan orang atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam usaha pemberitaan Injil itu.

…………….. berdoa dengan Yohanes agar orang-orang Samaria memperoleh Roh Kudus, Kisah Para Rasul 8:14-15
…………….. diutus oleh Allah untuk memuliakan penglihatan mata Paulus, Kisah Para Rasul 9:10-12
……………… bersaksi kepada seorang sida-sida di dalam sebuah kereta, Kisah Para Rasul 8:26-27
……………… mengutus Petrus pergi ke Samaria untuk melihat pekerjaan Filipus, Kisah Para Rasul 8:14
………………. dilempari batu sampai meninggal karena imannya kepada Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul 7:59
………………. adalah nabi yang tulisannya dibaca oleh sida-sida dari Etiopia, Kisah Para Rasul 8:30
……………… merekomendasikan Saulus setelah pertobatannya, Kisah Para Rasul 9:27
………………. melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi, Kisah Para Rasul 8:39
…………………. dibutakan oleh cahaya dalam perjalanannya untuk menganiaya orang-orang Kristen, Kisah Para Rasul 9:1-3
………………. ingin membeli kuasa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 8:18-19

62
PEMBERONTAKAN

Masing-masing orang ini pernah memberontak terhadap orang tertentu. Cocokkanlah pemberontak yang disebutkan di bawah ini dengan orang yang dilawannya.

1. Kain, Kejadia 4:5-9
2. Korah, Bilangan 16:1-3
3. Absalom, 2 Samuel 15:14
4. Yoyakim, 2 Raja-Raja 24:1
5. Hizkia, 2 Raja-Raja 19:10-19
6. Saul, 1 Samuel 20:32-33
7. Esau, Kejadian 27:41
8. Firaun, Keluaran 8:19
9. Lot, Kejadian 13:5-8
10. Yusuf, Kejadian 39:1,7-8
11. Sarai (Sara), Kejadian 16:8

a. ayahnya, Daud
b. Raja Asyur
c. Abram (Abraham)
d. Daud
e. Hagar
f. Habel
g. Allah
h. Istri Potifar
i. Yakub
j. Nebukadnezar
k. Musa


63
PEMBUAT

Pernahkah Anda membuat sesuatu yang Anda banggakan? Pasangkan orang-orang berikut ini dengan apa yang mereka buat.

1. Bahtera, Kejadian 6:13-14
2. Rumah diatas batu karang, Matius 7:24
3. Lumbung-lumbung, Lukas 12:16-18
4. Bait Allah, 1 Raja-Raja 6:14-17
5. Menara, Kejadian 11:4-9
6. Pintu-pintu gerbang, Nehemia 3:1
7. Sumur-sumur, Kejadian 26:18
8. Mezbah, Kejadian 22:9
9. Tiang gantungan, Ester 5:14
10. Patung yang keji, 1 Raja-Raja 15:13
11. Sehelai jubah, 1 Samuel 2:19

a. Maakha
b. Abraham
c. Elyasib
d. Salomo
e. Orang Bijaksana
f. Nuh
g. Orang bodoh
h. Orang Babel
i. Ishak
j. Haman
k. Hana


64
PEMBUNUHAN

Setiap orang ini dibunuh. Cocokkanlah pembunuhnya dan korbannya.

1. Yoab, 2 Samuel 18:14
2. Kain, Kejadian 4:8
3. Herodes, Matius 14:6-10
4. Yehu, 2 Raja-Raja 9:30-33
5. Yael, Hakim-Hakim 4:21-22
6. Pekah bin Remalya, 2 Raja-Raja 15:23-25
7. Yoyada, 2 Raja-Raja 11:15-16
8. Yozakar dan Yozabad, 2 Raja-Raja 12:20-21
9. Menahem, 2 Raja-Raja 15:14

a. Yohanes Pembaptis
b. Habel
c. Pekahya
d. Izebel
e. Absalom
f. Sisera
g. Salum
h. Atalya
i. Yoas

65
PENANGKAP IKAN

Pada zaman Alkitab, orang sering mencari nafkah dengan menangkap ikan. Sebutkan nama orang dalam setiap pernyataan yang berikut.

Seorang penangkap ikan yang membawa seorang anak laki-laki dengan lima roti dan dua ikan kepada Tuhan Yesus adalah …………., Yohanes 6:8-9.
Seorang penangkap ikan, yang bersama saudaranya yang bernama Yohanes, mengikut Tuhan Yesus, adalah …………., Matius 4:21
Seorang penangkap ikan, yang disuruh menangkap ikan oleh Tuhan Yesus dan di dalam mulut ikan terdapat mata uang, adalah ……………., Matius 17:26-27
 Laki-laki yang berjanji untuk menjadikan para pengikutnya menjadi “penjala manusia” adalah …………………., Matius 4:19.
Laki-laki yang diberkati oleh Allah: “Akan takut dan akan gentar kepadamu . . . segala ikan di laut” adalah ………………, Kejadian 9:1-2
Penangkap ikan yang kedua anaknya menjadi murid Tuhan Yesus adalah …………….., Matius 4:21-22
Kedua murid yang disebutkan namanya di antara orang-orang yang pergi menangkap ian dengan Petrus, tetapi sepanjang malam tidak mendapat apa-apa, adalah ………………….. dan ………………., Yohanes 21:2

66
PENCURI (PENYAMUN)

Cocokkanlah pencuri (penyamun) dengan benda yang dicuri dan dari siapa itu dicuri.

1. Ahab, 1 Raja-Raja 21:14-15
2. Yakub, Kejadian 25:27-34
3. Akhan, Yosua 7:20,21
4. Absalom, 2 Samuel 15:6
5. Yoseba, 2 Raja-Raja 11:2
6. Rahel, Kejadian 31:19
7. Sisak, 2 Tawarikh 12:9
8. Mikha, Hakim-Hakim 17:1,2
9. Nebukadnezar, 2 Raja-Raja 25:1,13

A. Yoas
B. Terafim
C. Hak kesulungan
D. Tiang-tiang tembaga
E. Perak
F. Kebun anggur
G. Barang-barang perbendaharaan
H. hati
i. Jarahan

a. Bait Allah di Yerusalem
b. Rumah Raja
c. Ibunya
d. Nabot
e. Esau
f. Athalia
g. Yerikho
h. Daud
i. Laban


67
PENDENGAR

Cocokkanlah pendengar dan pembicaranya

1. Feliks, Kisah Para Rasul 24:24
2. Sida-sida, Kisah Para Rasul 8:30-32
3. Naaman, 2 Raja-Raja 5:1-4
4. Musa, Keluaran 18:17-24
5. Barak, Hakim-Hakim 4:6
6. Elisa, 1 Raja-Raja 19:20
7. Simson, Hakim-Hakim 16:16-18
8. Hawa, Kejadian 3:4-6
9. Ahab, 1 Raja-Raja 21:7
10. Petrus, Yohanes 1:41-42
11. Zekedia, Yeremia 38:19-20

a. Delila
b. Andreas
c. Yitro
d. Paulus
e. Izebel
f. Yeremia
g. Filipus
h. Elia
i. gadis kecil yang menjadi hamba
j. Debora
k. Iblis

68
PENERIMA

Pasangkan orang ini dengan apa yang diterimanya.

Tuhan Yesus, Lukas 2:52-32
Elisa, 2 Raja-Raja 2:13
Timotius, 2 Timotius 1:5
Salomo, 1 Tawarikh 28:11 dst
Hizkia, 2 Raja-Raja 19:14-16
Bartimeus, Markus 10:46-52
Yudas Iskariot, Markus 14:10-11
Ishak, Kejadian 27:9,25
Anak yang hilang, Lukas 15:22
Yusuf, Kejadian 37:3
Salomo, 2 Tawarikh 9:9

Menerima rencana Bait Allah dari Daud
Menerima jubah maha indah dari ayahnya
Menerima penglihatan dari Tuhan Yesus
Menerima perak dari para imam
Menerima sepucuk surat dari Sanherib
Menerima daging anak kambing yang dianggap sebagai daging rusa dari Yakub
Menerima berkat dari Simeon
Menerima rempah-rempah dari Ratu Syeba
Menerima jubah dari Elia
Menerima jubah dari ayahnya
Menerima warisan rohani dari ibu dan neneknya

69
PENGALAMAN YANG LUAR BIASA

Ada orang-orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Cocokkanlah orang ini dengan pengalamannya.

Musa
Paulus
Yakub
Stefanus
Yosua
Bileam
Elisa
Orang Ibrani
Naaman
Hizkia
Gideon

Dilempari batu, Kisah Para Rasul 7:59
Laut yang terbelah, Keluaran 14:21
Guntingan bulu domba yang kering dan yang basah, Hakim-Hakim 6:36-40
Keledai yang dapat berbicara, Bilangan 22:27-28
Semak belukar duri yang terbakar, Keluaran 3:2
Bayang-bayang mundur ke belakang, 2 Raja-Raja 20:10-11
Membenamkan diri ke dalam sungai yang keruh, 2 Raja-Raja 5:11-14
Cahaya yang membutakan, Kisah Para Rasul 9:3
Bergulat dengan Malaikat, Kejadian 32:24
Matahari berhenti, Yosua 10:12-13
Mata kapak yang timbul mengapung, 2 Raja-Raja 6:1-6

70
PENGLIHATAN

Kadang-kadang kita lupa betapa pentingnya penglihatan kita itu. Isilah bagian yang kosong dengan nama orang yang melihat sesatu

……………… melihat seorang laki-laki di kereta di sebuah jalan yang melalui padang gurun, Kisah Para Rasul 8:26-27
……………… melihat cahaya yang terang benderang di jalan menuju Damsyik, Kisah Para Rasul 9:1-3; 26:13
…………… melihat suatu benda berbentuk kain lebar dengan pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung, Kisah Para Rasul 10:9-12.
………….... melihat Tuhan duduk di atas takhta yang “tinggi dan menjulang”, Yesaya 6:1.
……………. Sudah tua ketika ia melihat “Mesias, yang diurapi Tuhan”, Lukas 2:25-26.
……………. sedang dilempari batu sampai mati, ketika ia melihat Tuhan Yesus di langit, Kisah Para Rasul 7:55,59.
…………….. melihat seorang perempuan yang sedang mandi dan kelak ia berbuat dosa karena hal itu, 2 Samuel 11:2-4.
…………….. melihat Elia naik kereta berapi, 2 Raja-Raja 2:11-12.
…………….. melihat seorang malaikat dalam sebuah penglihatan yang memerintahkan agar dia menyuruh beberapa orang ke Yope menjemput Petrus, Kisah Para Rasul 10:3-5
……………. melihat jari-jari tangan manusia menulis di dinding, Daniel 5:15

71
PENGGUNAAN MINYAK

Ada banyak penggunaan minyak di dalam Alkitab. Cocokkanlah minyak yang digunakan dengan orang yang menggunakannya.

Gadis-gadis yang bijaksana
Yakub
Salomo
Elia
Orang Samaria
Samuel
Hiram
Seorang janda
Musa
Orang Israel
Isakhar

Mengurapi seorang raja, 1 Samuel 16:1
Sebagai pemberian, 2 Tawarikh 2:10-11
Bersukacita dan berpesta, 1 Tawarikh 12:39-40
Mengkhususkan satu tempat, Kejadian 35:14
Menyiapkan makanan, 1 Raja-Raja 17:12-16
Mengobati luka, Lukas 10:34
Memberkati satu suku bangsa, Ulangan 33:24
Menukarnya dengan kayu aras, 1 Raja-Raja 5:10-11
Menyalakan lampu, Matius 25:7-8
Membayar utang, 2 Raja-Raja 4:2-7
Sebagai Persembahan, Bilangan 15:10

72
PENYANGKALAN

Orang-orang berikut ini telah menyangkal sesuatu. Cocokkanlah orang ini dengan apa yang disangkalinya.

Abraham, Kejadian 20:2
Petrus, Matius 26:69-70
Yonatan, 1 Samuel 20:9
Adam, Kejadian 3:12
Ayub, Ayub 13:14-18
Sara, Kejadian 18:15
Orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus, Lukas 8:45
Barnabas, Kisah Para Rasul 14:12-15
Pilatus, Lukas 23:4
Imam-imam kepala, Yohanes 19:21
Elifas, Ayub 4:1,7


Bahwa orang yang tidak bersalah binasa
Bahwa ia adalah dewa
Bahwa Tuhan Yesus bersalah
Bahwa Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi
Bahwa ia tidak mau mengatakan kepada Daud maksud ayahnya
Bahwa istrinya adalah istrinya
Bahwa ia dihukum karena ia berbuat dosa
Bahwa ia menertawakan pesan yang disampaikan malaikat
Bahwa ia bertanggung jawab karena telah makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah
Bahwa ada orang yang menjamah Tuhan Yesus
Bahwa ia mengenal Tuhan Yesus


73
PERABOTAN

Rumah-rumah pada zaman Alkitab mempunyai beberapa perabotan. Isilah bagian yang kosong dengan perabot yang disebutkan.

Orang itu dengan …………… diturunkan melalui atap untuk melihat Tuhan Yesus, Lukas 5:19.
Seorang pengemis ingin menghilangkan laparnya dengan remah-remah yang jatuh dari …………… seorang yang kaya, Lukas 16:21.
Yoyada membuat sebuah ………….. untuk menyimpan uang persembahan, 2 Raja-Raja 12:9.
Seorang perempuan kaya dari Sunem dan suaminya, menyediakan satu ruangan yang dilengkapi dengan sebuah …………., ………….., dan …………. untuk Elisa, agar digunakan, 2 Raja-Raja 4:8-10.
Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu agar ia mengangkat ……………..nya dan berjalan, Matius 9:6.
Allah berkata kepada orang-orang Mesir, bahwa akan ada katak di mana-mana, bahkan di dalam ……………….. mereka, Keluaran 8:3.
Salomo berkata, bahwa seorang perempuan yang cakap “menaruh tangannya pada ………………..”. Amsal 31:19.
Untuk melindungi Daud, Mikhal menaruh sebuah terafim di ………………… dan mengatakan bahwa Daud sedang sakit, 1 Samuel 19:13.
Tujuh orang dipilih untuk melayani ……………., sehingga murid-murid dibebaskan dan dapat belajar dan berkhotbah, Kisah Para Rasul 6:2-3
Tidak seorangpun meletakkan ……………… dibawah gantang, Matius 5:15.

74
PERBUATAN BAIK

Alkitab menulis banyak contoh perbuatan baik. Isilah bagian yang kosong dengan perbuatan baik yang dilakukan.

Abraham membiarkan Lot lebih dahulu memilih ………………, Kejadian 13:8-12
Tuhan Yesus mendapat persembahan ……………, ……………, dan ………….. dari orang-orang majus, Matius 2:1,11
Orang Samaria menolong orang yang dirampok dengan ……………. luka-lukanya, Lukas 10:30-37.
Tuhan Yesus memuji seorang perempuan janda karena ia memberikan …………….., Lukas 21:1-4.
Simon, orang Kirene, memikul …………... Tuhan Yesus, Lukas 23:26.
Maria menanggapi kaki Tuhan Yesus dengan ……………, yohanes 12:3.
Boas memberi hadiah kepada Rut karena kebaikan hatinya kepada ……………nya, Rut 2:5-11.
Daud memperbolehkan Mefiboset untuk …………….. oleh karena kebaikan Yonatan, 2 Samuel 9:6-7.
Rahab membantu mata-mata dengan menurunkan mereka dengan ……………. melalui sebuah jendela, Yosua 2:1,15.
Selain jubah Yonatan memberikan kepada Daud …………, …………….., ………….., ……………., dan ……………, 1 Samuel 18:4
Dorkas membuat ……………. dan ……………. untuk para janda, Kisah Para Rasul 9:39.

75
PEREMPUAN

Isilah bagian yang kosong dengan nama perempuan yang cocok.

Setelah suami …………… meninggal, ia menjadi istri Daud, 1 Samuel 25:39-42.
Abraham memberitahukan orang bahwa …………….. adalah adiknya, Kejadian 12:11-13.
Yakub mempunyai dua belas anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang diberi nama ………………., Kejadian 34:1.
Di antara orang-orang percaya, Rasul Paulus mengirim salam kepada …………… di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Roma, Roma 16:15.
…………………. mengunjungi Salomo, 1 Raja-Raja 10:1-2
…………………. menyampaikan firman Allah kepada imam Hilkia, 2 Raja-Raja 22:14-15.
……………… menyuruh anaknya yang perempuan untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis, Matius 14:6-8.
Tuhan Yesus berkata kepada ……………….: “Ibu, inilah, anakmu”, Yohanes 19:26.
Saudara sepupu Maria, ………………. mengandung seorang bayi laki-laki pada hari tuanya, Lukas 1:36
Iman …………………. menyebabkan ia tidak binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, Ibrani 11:31
……………. menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan, Ester 8:7

76
PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG PENTING

Perempuan-perempuan yang namanya tertera di bawah ini barangkali pernah menjadi pokok pemberitaan surat kabar dalam zaman Alkitab (seandainya ada surat kabar pada zaman itu). Cocokkanlah berita utama ini dengan nama perempuan yang sesuai.

Seorang perempuan yang membunuh seorang laki-laki dengan patok kemah
Seorang perempuan yang disembuhkan melalui doa
Seorang gadis mendapat seorang anak laki-laki
Seorang perempuan menubuatkan kematian seorang laki-laki
Seorang perempuan yang kembali ke Betlehem dengan menantu perempuannya
Seorang perempuan memungut bulir-bulir jelai di ladang kerabatnya
Seorang ibu membantu anaknya laki-laki menipu ayahnya
Seorang ibu yang menyerahkan anak laki-lakinya kepada Allah dalam suatu upacara di Bait Allah
Perempuan yang membunuh beberapa orang nabi
Perempuan, yang termasuk di antara orang-orang pertama yang mengakui Kristus.

Nabiah Hana, Lukas 3:36-38
Ribka, Kejadian 27:6-30
Rut, Rut 2:2-3
Yael, Hakim-Hakim 4:21
Maria, Lukas 1:26-31, 2:4-7
Miryam, Bilangan 12:10-15
Hana, 1 Samuel 1:20-28
Izebel, 1 Raja-Raja 18:4,13
Naomi, Rut 1:19
Debora, Hakim-Hakim 4:4-9

77
PERISTIWA PENTING

Bacalah setiap peristiwa penting di bawah ini dan pasangkan dengan orang yang paling tepat.

Seorang pemuda membunuh seorang raksasa dengan sebuah pengumban
Perempuan-perempuan yang bersukacita dipimpin oleh seorang nabiah
Orang yang tetap hidup di dalam gua singa
Pemimpin gereja yang dibunuh raja
Seorang budak yang melarikan diri, kembali kepada tuannya
Penganiaya orang Kristen yang bertobat
Laut Teberau terkuak untuk dia dan orang Ibrani
Terpilih sebagai pengganti Musa
Dua kota dibinasakan; satu keluarga diselamatkan
Orang yang tergantung oleh rambutnya sendiri
Perempuan yang melaporkan tentang kebangkitan Tuhan


Yakobus, Kisah Para Rasul 12:1-2
Musa, Keluaran 14:22
Yosua, Yosua 1:1-6
Paulus, Kisah Para Rasul 9:6
Miryam, Keluaran 15:20-21
Absalom, 2 Samuel 18:10
Daniel, Daniel 6:12-16
Daud, 1 Samuel 17:24,50
Maria Magdalena, Yohanes 20:18
Onesimus, Filemon 10-12
Lot, Kejadian 19:16-25


78
PERNYATAAN

Cocokkanlah pernyataan ini dengan orang yang bersangkutan dengan pernyataan itu.

Henokh, Kejadian 5:24
Nuh, Kejadian 6:8
Raja Salomo, 1 Raja-Raja 11:1
Yohanes Pembaptis, Lukas 1:17; Yohanes 1:23
Abraham, Yakobus 2:23
Demas, 2 Timotius 4:10
Petrus, Yohanes 1:42
Maria, Lukas 1:30
Ayub, Ayub 2:3
Seorang muda yang kaya, Lukas 18:23
Yudas Iskariot, Matius 26:24

Tidak seorangpun di bumi seperti dia
Telah mencintai dunia ini
Hidup bergaul dengan Allah
Kefas, artinya batu karang
Mendapat kasih karunia di mata Tuhan
Suara orang yang berseru-seru di padang gurun
Ia pergi dengan amat sedih
Telah memilih bagian yang terbaik
Sahabat Allah
Mencintai banyak perempuan asing
Mendapat kasih karunia Allah
Adalah lebih baik bagi dia sekiranya ia tidak dilahirkan

79
POHON

Pohon selalu memainkan peranan yang penting dalam sejarah. Cocokkanlah pohon-pohon ini dengan peristiwa yang dicantumkan di sebelahnya.

Aras, 1 Raja-Raja 6:2,9
Tarbantin, 2 Samuel 18:9
Sanobar, Mazmur 104:17
Ara (hutan), Lukas 19:1-4
Aras Libanon, Mazmur 37:35
Sesawi, Markus 4:30-32
Hawar, Hosea 4:13
Arar, 1 Raja-Raja 19:2-4
Ara, Matius 24:32


Digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan yang cepat
Memberi keteduhan seperti pohon tarbantin dan pohon rimbun
Tuhan Yesus memakainya untuk mengajarkan satu pelajaran
Elia duduk di bawahnya, pada waktu ia melarikan diri dari Izebel
Digunakan untuk membangun Bait Suci
Tuhan Yesus memakainya untuk menggambarkan pertumbuhan Kerajaan Allah
Kepala Absalom tersangkut pada salah satu pohon ini
Burung ranggung bersarang di dalamnya
Zakeus naik pohon ini agar dapat melihat Tuhan Yesus

80
PUJIAN

Banyak orang menyatakan sukacita, kegembiraan, dan kesedihan mereka dengan memuji Tuhan. Cocokkanlah orang ini dengan pujian yang dinyatakannya.

Maria, Lukas 1:49
Daud, Mazmur 136:1
Paulus, 1 Korintus 15:57
Daniel, Daniel 2:20
Tuhan Yesus, Matius 11:25
Nebukadnezar, Daniel 3:34
Simeon, Lukas 2:25-29
Petrus, 1 Petrus 1:3
Yudas, Yudas 25
Yohanes, Wahyu 1:6

“Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan!”
“Aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup Kekal itu”.
“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati”.
“Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu”
“Allah yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya”
“Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil”
“Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.”
“Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, - bagi Dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya”
“Karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus”
“Bersyukurlah kepada Tuha, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”

No comments:

Post a Comment

Tags